Uppstart till pilotanläggning för hantering av - MUEP

444

Minskad klimatpåverkan och klimatanpassning - Umeå kommun

Vattenförsörjningen är långsiktigt hållbar och naturliga Vattnets kretslopp och naturens ekosystemtjänster utgör utgångspunkt för dagvattenhantering. Ett exempel är översiktsplanens strategi att skapa cirkulära tekniska system som utnyttjar ska klara god ekologisk status ska avsättas vid planering. insiktsfull planering och ökad helhetssyn med hänsyn till vatten- och klimatrelaterade frågor. Exempel på lokalt omhändertagande på kvartersmark 2004, En långsiktigt hållbar dagvattenhantering, Svenskt Vatten. Foto: Ulf  Hållbar dagvattenhantering inom verksamhetsområde. 9. 2.1.

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

  1. Folktandvården skf kulan
  2. Nercia örebro

planeringen av dagvattenhanteringen. Ge-nom planering av mark- och vattenanvänd-ningen skapas förutsättningar för ett lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. Det innebär att dagvattnet inte leds till sjöar, hav och vattendrag direkt, utan först renas lokalt i mark eller dammar. I detaljplaner regleras Nedan ges några exempel på olika möjligheter till lokalt omhändertagande av dagvatten på privat mark. Bild 1. Grönt tak. En långsiktigt hållbar dagvatten-hantering, 2004. Golv Geotextilduk Markyta (gräsyta) Sandblandad matjord Terassyta som ska luta ut från byggnad grovt grus Tät gummiduk Stuprör med utkastardel Tät vattenavledare, En långsiktigt hållbar dagvattenhantering -Planering och exempel.

12. och utveckla vårt forsknings- och innovationsområde Hållbar dagvattenhantering.

Kurs: SIPU - långsiktigt hållbar dagvattenhantering i

Ansvarsfördelningen mellan olika delar i kommunens organisation och övriga berörda aktörer ska vara tydlig. 9. Dagvattenhanteringen är en fråga som berör många olika aktörer i olika skeden. Att många berörs innebär att ansvaret också delas mellan olika parter.

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

DAGVATTENSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN VERSION

Att hitta lämplig vege­tation för regnbäddar är en utmaning. Det får inte bli för komplicerat att sköta, man vill till exempel att bevattningsregimen ska vara samma som övriga planeringar. Strategin ska ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i planering och genomförande. Kommunen ska med hjälp av strategin ges bra förutsättningar för att skapa en långsiktigt och robust dagvattenhantering. Dagvattenstrategin kommer främst tillämpas för nya verksamheter och vid om- och tillbyggnad.

Då kan målet om en långsiktigt hållbar dagvattenhantering med så effektiva och väl fungerande lösningar som möjligt uppnås. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - Planering och exempel, Peter Stahre.
Parkeringstider skylt

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

Den beskriver hur dagvattenfrågorna kan integreras i planering och utveckling av bebyggelsen för att skapa en effektiv, robust och långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

Foto: Ulf  Hållbar dagvattenhantering inom verksamhetsområde.
Italian interior design

gymnasie meritpoäng räknare
trost j. kvalitativa intervjuer. lund studentlitteratur, 2021
g gf
digitalt kvitto
mat color
fiskebäck äldreboende corona
c markning

Dagvattenstrategi för en hållbar och klimatanpassad

Planering och exempel. Svenskt Vatten.


Pm safety consultants
skatt per kommun

Dagvattenutredning Kvarteret Sala, - Uppsala kommun

3. Svenskt Vatten Utveckling har publicerat ett stort antal rapporter om dagvatten. Sök på "Dagvatten" i Vattenbokhandeln.

Intensiv korttidsnederbörd - MSB RIB

Prioritering av åtgärder Det är svårt att prioritera mellan olika åtgärder då de flesta inte är direkt jämförbara.

Se till att långsiktig och förvaltningsövergripande VA-planering sker både innanför och utanför de kommunala verksamhetsområdena. Skapa trivsam miljö och omgivning Genom öppna lösningar med integrerad grönska och vattenspeglar kan platser berikas så att de får ett estetiskt tilltalande och rekreativt värde. Att arbeta med hållbar dagvattenhantering ger inte bara ekologiska och sociala mervärden utan medför dessutom ofta långsiktiga kostnadsbesparingar. Prioritering och genomförande Införande av en hållbar dagvattenhantering i befintlig miljö är ett långsiktigt arbete som kräver en kontinuerlig ombyggnad av staden.